KATEGORIE NÁBYTKU

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR


Vážení zákazníci, bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodu.

 

 

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1. Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu nebo registraci v našem internetovém obchodě a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.kvalitnisezeni.cz (dále jen „eshop“) je Milan Flídr, IČO: 18834043, se sídlem Havlíčkova 283, Skuteč, PSČ 539 73.

2. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících údajů:

tel.: +420 608 666 211,

e-mail: flidr283@seznam.cz.

 

 

II. ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

1. Vaše osobní údaje, které nám sdělujete při objednávce zboží, tedy jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mail, případně též IČO a DIČ, zpracováváme především pro účely plnění kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte zakoupením příslušného zboží v našem eshopu včetně zajištění doručení zboží způsobem, který zvolíte ve své objednávce, a vyřizování Vašich nároků z případných vad dodaného zboží. Zároveň můžeme zpracovávat údaje o druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči a informace o prohlížení jednotlivých stránek z titulu oprávněného zájmu na zlepšování nabídek a optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení, případně též přizpůsobení nabídek Vašim preferencím.

 

2. Pro koupi nabízených produktů si v našem eshopu nemusíte založit uživatelský účet.

 

3. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

a. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;

b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb;

c. oprávněný zájem na zasílání obchodních sdělení a newsletterů (pokud jste u nás dříve zakoupili zboží), ochraně našich právních nároků a na zjišťování spokojenosti s nákupem v našem eshopu, zlepšování našich nabídek a optimalizaci webové prezentace eshopu.

 

4. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 3. písm. a. - b. tohoto článku v následujícím rozsahu:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, případně IČO a DIČ);

b. Kontaktní údaje (dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

c. Platební údaje (číslo bankovního účtu při identifikaci Vaší platby).

 

5. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 3. písm. c. tohoto článku v rozsahu e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení, údaje o zakoupeném zboží, druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči a informace o prohlížení jednotlivých stránek na webu našeho eshopu; pro účely ochrany našich práv (vymáhání případných pohledávek) mohou být použity Vaše identifikační údaje a adresa.

 

6. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř (4) let od objednání příslušného zboží v našem eshopu pro zajištění plnění smluvních povinností (zejména vyřizování případných reklamací a uplatňování nároků ze smlouvy). Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let.

 

7. Pro účely plnění smlouvy poskytneme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, společnosti zajišťující doručení zboží, zvolíte-li ve své objednávce dopravu zboží prostřednictvím přepravní společnosti, případně subjektům zajišťujícím Vámi zvolený způsob platby za objednané produkty. Vaše osobní údaje, stejně jako veškerý obsah svého eshopu, máme uloženy u našeho poskytovatele hostingových a IT služeb, společnosti PROGRAMATORI s.r.o., IČO: 02407116 (provozovatel služby aspify.com), která je příjemcem Vašich osobních údajů. V rámci zpracovávání účetnictví mohou být Vaše osobní údaje předány našemu poskytovateli účetních služeb. Pro zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem v našem eshopu se účastníme programu Heureka.cz Ověřeno zákazníky; neoznačíte-li v objednávce, že nesouhlasíte se zasláním dotazníku spokojenosti, bude Vám po nákupu v našem eshopu dotazník zaslán pro zjištění Vaší spokojenosti s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

 

III. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.

 

2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili. Opravu nebo doplnění svých osobních údajů můžete provést po přihlášení v uživatelském prostředí eshopu.

 

3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

b. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;

c. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;

d. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo

e. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

 

4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;

c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

 

6. Požadované osobní údaje specifikované v ustanovení článku II. odst. 4. shora od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy a vyřízení Vaší objednávky v eshopu. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné kupní smlouvu s námi uzavřít a požadovaný produkt si objednat (nevěděli bychom, kam produkt zaslat, v souvislosti s doručováním bychom Vás my nebo doručovací společnost nemohli kontaktovat apod.).

 

 

IV. VYUŽITÍ COOKIES

 

1. Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí v eshopu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme v eshopu tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete zde.

 

2. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě eshopu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi, nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.

 

3. Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost eshopu.

 

4. V eshopu využíváme rovněž službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Czech Republic, s.r.o. (www.google.cz). Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání eshopu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí eshopu. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následujícího odkazu, jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče.